شرکت به پرداخت زرین پال، انتخاب نوع پرداخت


پرداخت از درگاه استاندارد: معمولی

پرداخت از درگاه هوشمند: محصول دار